ÁSZF- KIADÓ ÉS A LAPBAN PUBLIKÁLÓ SZERZŐK KÖZÖTT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Sportosan.com INTERNETES LAP, MINT KIADÓ ÉS A LAPBAN PUBLIKÁLÓ SZERZŐK KÖZÖTT

Az Isma – Comp Kft. (cégjegyzékszám: , székhely: Békéscsaba, Lencsési út 22. sz. fsz. 1. 5600 ügyvezető: Griecs Krisztián)  – a továbbiakban: Kiadó – e-mail címére, a Szerző általi megküldése, illetve, a Szerző által Kiadó honlapjára a mű feltöltése, egyben az Általános Szerződési Feltételek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felek között megállapodás jött létre, amelyet a felek írásbeli szerződésnek fogadnak EL.

Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig érvényben vannak, míg arról a Kiadó írásban (a Szerző által megadott e-mail címen) nem értesíti a Szerzőt.

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1) A Szerző által a Kiadó, info@sportosan.com e-mail címére megküldött, illetve honlapjára (www.sportosan.com) a megadott menüpontra elektronikus úton feltöltött mű – a továbbiakban: MŰ –, amely a szerző saját egyéni, eredeti alkotása.

2)   A Szerző a megküldéssel illetve feltöltéssel egyidejűleg kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az elektronikus úton megküldött, illetve feltöltött Műnek, és az ahhoz mellékelt fotóknak.

3) A Szerző szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Kiadó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. A Szerző kijelenti, hogy a jelen felhasználási jog engedélyezéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére kizárólagosan és minden korlátozástól mentesen jogosult.

4)   A Kiadó nem köteles ellenőrizni a Szerző jogának fennállását és annak terjedelmét, így annak esetleges hiányából eredő valamennyi kártérítési felelősség Szerzőt terheli.

 1. A SZERZŐDÉS TARTALMA, A FELHASZNÁLÁSI JOG

5)  A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával az 1) pontban meghatározott MŰ

 • digitális többszörözésére, azaz a mű tárolására digitális formában elektronikus eszközön, továbbá a mű számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolására,
 • digitális terjesztésére,
 • online lehívással való hozzáférhetővé tételére (internetes felhasználására),
 • digitális bérbeadására,
 • idegen nyelvre történő fordítására,
 • idegen nyelven történő digitális többszörözésére és digitális terjesztésére, valamint online lehívással való hozzáférhetővé tételére
 • felhasználási engedélyt ad a Kiadó részére, azaz engedélyt ad a felhasználási jog gyakorlására. A felhasználási engedély keletkezteti a felhasználási jogot.

6) A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával területi korlátozás nélkül, 5 évi időtartamra, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Kiadónak a mű 5) pontban körülírt felhasználására.

7) Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt (a MŰ rendelkezésre bocsátásától számított 5 év) úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

8) A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a kiadás érdekében a MŰVET elektronikus formában tárolja, többszörözze, továbbá, hogy a MŰ EGÉSZÉT és egyes részleteit, elektronikus úton a nyilvánossághoz közvetítse. 

9)  A Kiadó előzetes, írásbeli engedélyével a Szerző jogosult a MŰ más formában történő kiadására és terjesztésére harmadik személy számára felhasználási engedélyt adni.

III. A MŰ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

10) A Szerző a MŰVET elektronikusan, e-mail – ban, vagy feltöltéssel, a Kiadó által meghatározott formában, a www.sportosan.com oldalon közölt módon tartozik a Kiadó részére átadni.

a.) A szerző elfogadja a www.sportosan.com oldalon rögzített anyagleadási feltételeket.

11)   A Kiadó a művet stilisztikai szempontból (helyesírási és nyelvhelyességi ellenőrzés) javítja, lektorálja.

12)   A Szerző hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiadó a MŰVET  szerkessze, azon – annak tartalmi integritását nem érintve – kisebb változtatásokat eszközöljön.

13)   A Kiadó a MŰ jelen szerződésben meghatározott formátumban történő felhasználását teljes egészében vagy annak egy részében is megtagadhatja, amennyiben a MŰ szellemi tulajdonjoga iránt kétségek merülnek fel, a MŰ tartalmának egésze vagy annak egy része a Kiadó megítélése szerint jogellenes, vagy a Kiadó üzletpolitikájával ellentétes. A Kiadó a már kiadott MŰ vonatkozásában is megtagadhatja annak további terjesztését, amennyiben a jelen pontban meghatározott körülményekről csak a kiadást követően szerzett tudomást.  A Kiadó a MŰ közzétételét (kiadását) indokolás nélkül megtagadhatja, ha

 • a Szerző személye nem ellenőrizhető, vagy az ellenőrzés eredménytelen maradt,
 • ha a mű jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel,
 • ha a mű tartalmának közlése (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik,
 • ha az írás trágár szavakat – művészi indokoltság nélkül – folyamatosan használ,
 • ha a műben ízlést sértő erotikus tartalmi elemek vannak,
 • ha a mű az úgynevezett felnőtt kategóriába sorolható, azaz pornográfia,
 • ha a mű aktuális politikai tartalmú: pl. pártok közötti napi viszonyokat elemez, vagy – hangvételtől és stílustól függetlenül – a politikai közélet hivatalban, vagy a közelmúltban hivatalban lévő személyiségeinek tevékenységét mutatja be; ugyancsak ide sorolhatók a politikai közélet dokumentumai: pl. röpiratok, vitaanyagok, pártprogramok, stb.

14)   A feltöltött MŰ módosítását a Szerző csak kivételes esetben kérheti. A módosítás engedélyezése tárgyában a Kiadó a kérelem megérkezésétől számított 8 napon belül dönt.

 1. A SZERZŐI DÍJ

15)A Szerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiadó szerzői díjat – ettől eltérő megállapodásig nem fizet.

 1. FELELŐSSÉG

16) A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó a művet elektronikus formában tárolja. A Kiadó minden elvárható műszaki intézkedést megtesz a MŰ biztonságos tárolása érdekében. A Kiadó nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok – ideértve magát a művet is – megsemmisüléséért, megsérüléséért, ha ezen események tőle független vagy olyan oknál fogva következtek be, amelyet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani. A Szerző felelősségi körébe tartozik, hogy a mű elektronikus példányával a Kiadó részére történő átadástól (eljuttatástól) függetlenül rendelkezzen. A Kiadó nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elektronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő. A Kiadó a saját érdekkörében előálló hibákat – az elháríthatatlan külső okot kivéve – 24 órán belül elhárítja.

17)  A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó által terjesztett vagy nyilvánosságra hozott MŰ részlete szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. A Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy   a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott kereteken belül magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogról szóló törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért Kiadó felelőssé nem tehető.

18) A Kiadót semmiféle jogi és anyagi felelősség nem terheli a MŰ harmadik személy által történő jogosulatlan felhasználásából eredő kárért, és a Szerző a Kiadóval szemben kifejezetten lemond az ilyen jogosulatlan felhasználásából eredő igényének érvényesítéséről. A harmadik fél általi jogosulatlan felhasználás ellen bármelyik Fél önállóan is felléphet, ilyen eljárás indítására a Szerző kifejezetten felhatalmazza a Kiadót. Felek együttműködnek, és minden szükséges segítséget megadnak egymás számára minden olyan eljárásban, amelyet a mű harmadik fél általi jogosulatlan felhasználása miatt indított bármelyik Fél.

 1. A SZERZŐ ÉS A KIADÓ KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS

19)  A felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. A Szerző elfogadja, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A Szerző köteles az elektronikus címe (e-mail), a postacíme, a telefon, illetve fax számának megváltozását a Kiadóval 8 munkanapon belül közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért kizárólag a Szerző felelős.

20) A Kiadó az elektronikusan küldött értesítéseket olyan formában közli, hogy azokat a Szerző kinyomtathassa.

VII. A SZERZŐDÉS TARTAMA, MEGSZÜNÉSE

21)   A felek közötti szerződés határozott időre, 5 évi időtartamra jön létre a 6) pontban meghatározottak szerint. Az öt év lejárta előtt egy hónappal a szerződés megszűnésének időpontjával felmondható. Amennyiben felmondásra nem kerül sor, a szerződés automatikusan 5 évvel meghosszabbodik.

22)   A Szerző a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát [Szjt. 51. § (1) bek.] a szerződés létrejöttétől számított két évig nem gyakorolhatja.

23)   A jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt csak azonnali hatályú felmondással és a jelen pontban meghatározott esetekben szűnhet meg. A Kiadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a kiadás megtagadásának lenne helye, továbbá ha a Szerző a Kiadónak kárt okoz, ideértve azt az esetet is ha a kizárólagos kiadói jogra vonatkozó szabályokat a Szerző megszegi.

VIII. A SZERZŐ SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGAI, ADAT- ÉS TITOKVÉDELME

24) A Kiadó a szerződéssel megszerzett felhasználási jog gyakorlása során – a felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét az általa, a Mű elektronikus formában való megküldésekor, illetve feltöltésekor megadott módon tünteti fel.

25) A Kiadó is jogosult a szerződés tartama alatt a Szerző névfeltüntetési és a mű egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni.

26) A Kiadó a Szerző személyes adatait a szerződés fennállásának időtartama alatt tarthatja nyilván. A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a részére átadott adatokból önálló adatbázisokat képezzen (például keresési adatbázisok kialakítása a szerzők neve, műcímek, műfajok, tartalmi adatok stb. alapján). A Szerző a személyes adatainak a kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, azzal, hogy csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

27) A Szerző a jelen szerződésből eredően tudomására jutott, a Kiadó működésével kapcsolatos adatokat, így különösen a működésre, bevételre, elszámolásra vonatkozó adatokat üzleti titokként kezeli, és azokat harmadik fél előtt nem tárhatja fel. A Szerző felel azért a kárérét, amely az üzleti titoktartási kötelezettségéből eredően a Kiadót éri.

28) A Szerző tudomásul veszi, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (1996. évi LVII. tv.) értelmében tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele – a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően – bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg.

IX: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29)   A jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, és az ebben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, a jogszavatosságra pedig az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való, a Ptk. adásvételi szabályai között meghatározott szavatosságára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a Kiadó a felhasználás megkezdése után elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

30)   A Szerző és a Kiadó megtesz mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

 

 

Miben tudok segíteni? Klikk ide!

Jelenleg nem vagyunk elérhetőek, kérlek hagyj üzenetet, ügyfélszolgálatunk hamarosan keresni fog. Köszönjük szépen.

Kérdések , kérések ? Szívesen segítünk mindenben!

Kattints ide hogy elkezd a csevegést

A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja a cookie-k használatát További információk

A cookie beállítások ezen a weboldalon "cookie-k engedélyezve" beállításon vannak, hogy a lehető legjobb böngészési élményt nyújthassuk Önnek. Ha Ön folytatja ennek a weboldalnak a használatát anélkül, hogy megváltoztatná a cookie beállításokat, vagy az alábbi "Elfogadom" gombra kattint, akkor Ön hozzájárul a fentiekhez.

Bezárás